stezka Pustevny | Second hand | Kurzy měn | Faktura Online

Tady je Barnabášovo

Zkouška pracovní upotřebitelnosti I. stupně - ZPU 1


KRITÉRIA PRO ZKOUŠKU ZPU-1

1. Stálí psa nejméně 12 měsíců.
2. Účast na zkoušce podmiňuje úspěšné splnění zkoušky ZOP.
3. Povelová technika je pro všechny cviky uvedena v části Připomínky k provádění a popis cviků.Obecně platí, že u všech cviků zk. ZPU-1 může psovod používat zvukové i posunkové povely a to současně.

OBSAH ZKOUŠKY ZPU-1

I. Základní část. (Body)

 1. Přivolání - volba ze dvou variant: (10 bodů)
  a) v klidu s předsednutím před psovoda
  b) za pohybu k noze psovoda (10 bodů)
 2. Ovladatelnost bez vodítka 10 bodů)
 3. Sedni - lehni - vstaň (u nohy, bez vodítka) (10 bodů)
 4. Štěkání (v sedě u nohy, bez vodítka) (10 bodů)
 5. Aport volný ( předmět psovoda ) (10 bodů)
 6. Skok vysoký (jedním směrem, bez vodítka, pes zároveň s psovodem) (10 bodů)
 7. Skok šplhem { překážka typu A, jedním směrem, bez vodítka, pes zároveň s psovodem) (10 bodů)
 8. Odložení { vzdálenost 30 kroků, psovod v úkrytu ) (10 bodů)
 9. Volitelný cvik : (20bodů)
  a) hlídání předmětu psovoda
  b) stopa . vlastní,100 m dlouhá, lx lomená v pravém úhlu, 2 předměty

CELKEM max. počet bodů za základní část (100 bodů)
min. počet bodů za základní část (70 bodů)

II. Cviky skupinové a speciální.

Počet psů ve skupině je 3-5. Velikost a složení skupiny určuje výhradně rozhodčí,

 1. Ovladatelnost ve skupině (bez vodítka) (10 bodů)
 2. Sedni - lehni - vstaň ve skupině ( bez vodítka ) (10 bodů)
 3. Odložení za pochodu vleže (10 bodů)
 4. Chůze po nepříjemném materiálu ve skupině (na vodítku) (10 bodů)
 5. Lhostejnost k nárazovému zvuku (10 bodů)

CELKEM max. počet bodů za cviky skupinové a speciální (50 bodů)
min. počet bodů za cviky skupinové a speciální (35 bodů)

CELKEM bodů za obě části max. (150 bodů)
Minimum bodů pro získání zkoušky (105 bodů)

KOMENTÁŘ K PROVÁDĚNÍ CVIKU ZKOUŠKY ZPU-1

PRO ZÁKLADNÍ ČÁST

1. PŘIVOLÁNÍ (10 bodů) viz. popis u zk. ZOP

2. OVLADATELNOST BEZ VODÍTKA (10 bodů)) via. popis u zk. ZOP

3. SEDNI - LEHNI - VSTAŇ (10 bodů)
Provádí se výhradně bez vodítka, jinak plsti popis cviku č.4 u zk. ZOP, avšak posunkové povely musí být prováděny přesně,

4. ŠTĚKÁNÍ (10 bodů) posunek - pravou rukou ohnutou v lokti 3x kmitnout vztyčeným ukazovákem směrem ke psu.
Psovod stojí s neupoutaným psem sedícím u nohy. Na pokyn rozhodčího dá psovi povel "Štěkej", pes musí na jediný povel nejméně 3x hlasitě zaštěkat, Reakce na povel musí být okamžitá (do 3 sek.), Změna polohy není přípustná.
Pozdní reakce na povel, dlouhé prodlevy mezi jednotlivými štěknutími, nevýrazné štěkání či změna polohy jsou chybou, Pokud pes ani jedenkrát nezaštěká v sedě, je cvik anulován.

5. APORT VOLNÝ (10 bodů) Povely : "Aport " - ukázání pravou rukou do směny odhozeného sportu "Pusť" "K noze" - tlesknutí dlaní levé ruky na levé stehno

Jako aport lze použít jakýkoliv předmět nebo hračku, nesmí to však být výstroj psa ani pamlsky (např. kost, předměty z buvolí kůže a pod.), Pes sedí při odhazování předmětu volně u nohy psovoda, nesmí být přidržován. Aport se odhazuje na vzdálenost min. 10 kroků. Předmět musí pes přinést těsně před psovoda, pokud ho však nedonese na vzdálenost menší než 3 kroky, není cvik splněn.
Neupoutaný pes sedí u nohy psovoda. Na pokyn rozhodčího psovod odhodí předmět, na další pokyn vysílá psa s povelem "Aport". Pes musí rychle a přímou cestou běžet k předmětu, pevně jej uchopit a stejně rychle a přímo se vrátit k psovodovi, kde s sportem předsedne. Na pokyn rozhodčího dá psovod povel "Pusť" a předmět psovi odebere. Na další pokyn usměrni psa k noze.

6. SKOK VYSOKÝ (10 bodů)
Povely : "Vpřed" - ukázáni pravou rukou k překážce "K noze" - tlesknutí dlaní levé ruky na levé stehno

Výška překážky :
100 cm - pro psi s kohoutkovou výškou nad 50 cm
80 cm - pro psi s kohoutkovou výškou 36 - 5O cm
5O cm - pro psi s kohoutkovou výškou do 35 cm

Překážka se překonává pouze jedním směrem.

Psovod stojí s neupoutaným psem před překážkou. Na pokyn rozhodčího vyšle psa s povelem " Vpřed " přes překážku a sám ho podél překážky následuje. Za překážkou se na další pokyn rozhodčího psovod zastaví a psa usměrní k noze. Pes by měl překážku překonat bez doteku, za překážkou se sám zařadí k noze psovoda a po povelu "K noze" se posadí.

7. SKOK ŠPLHEM (10 bodů)
Povely : "Vpřed" - ukázání pravou rukou k překážce "K noz " - tlesknutí dlaní levé ruky na levé stehno.
Používá se překážka typu A, vysoká 160 cm, nebo šikmá stěna z parkuru AGILITY. Překážka se překonává pouze jedním směrem.Provedení je stejné jako u cviku č. 6. skok vysoký. Pes by však neměl na překážku a z ní skočit jen dvěma skoky, ale měl by po šikmých stěnách šplhat.

8. ODLOŽENÍ (10 bodů) viz. cvik č. 5 zk. ZOP

Psovod však není v dohledu psa, ukryje se v připraveném úkrytu. Jako úkryt může sloužit i zástěna používaná při obraně.

9. VOLITELNÝ CVIK (20 bodů) a)
a)Hlídání:

Povel ; "Hlídej "
Psovod odloží psa na určené místo a položí před něj svůj předmět (nesmí to být výstroj psa ani jeho hračka či pamlsek). Pes zůstává u předmětu volný, není upoután a má náhubek. Psovod odchází vedle od psa na vzdálenost 20 metrů. Pomocník (mohou být i dva) nejprve prochází ve vzdálenosti asi 5 kroků od psa aniž by bral předmět. Pak se pokusí psu předmět odebrat, pes musí pomocníkovi v krádeži přesvědčivě zabránit a svým chováním ho odradit. Pomocník provede po zákroku ještě 2 až 3 kroky ve snaze bránícího psa od předmětu odlákat. Pes se nesmí od hlídaného předmětu zbytečně vzdalovat ani od něj utéct. Nesmí se však ani nechat od něj, v zápalu hlídání, odlákat příliš daleko. Pes se musí po zákroku k předmětu ihned vrátit a dále jej hlídat až do příchodu psovoda. Pomocník může svůj pokus na pokyn rozhodčího i opakovat.
Změna polohy v průběhu cviku není chybou.

b) Stopa

Povely : " Stopa " - ukázání rukou na zem, kde vede stopa "Hledej "
Stopa je vlastní, 100 metrů dlouhá, lx lomená v pravém úhlu, jsou na ní položeny 2 předměty

 • první na 1. úseku (asi v jeho polovině)
 • druhý stopu ukončuje

Předměty na stopě mohou mít plochu max. 100cm (10cm x 10 cm).

Způsoby označení předmětů

 • zalehnutí,
 • zasednutí,
 • zastaveni,
 • aportování
 • nebo zvedání.

Způsob označení předměty oznámí psovod rozhodčímu při hlášení. Pokud pes označí předmět, setrvá v poloze označení až do příchodu psovoda. Psovod nesmí psa k označení ovlivnit povelem. Pokud tak učiní, nebudou mu body za předmět zadány. Nalezený předmět psovod ihned zvednutím nad hlavu ukáže rozhodčímu.
Stopa nesmí být starší než 15 min., limit pro její vypracování je 10 min. Psovod je na stopě od psa vzdálen min, 10m max. však 15 m.

PRO CVIKY SKUPINOVÉ A SPECIÁLNÍ

Platí stejná všeobecná ustanovení jako u zkoušky ZOP, o velikostí a složení skupiny však rozhoduje výhradně rozhodčí.

1.OVLADATELNOST VE SKUPINĚ (10 bodů) viz. popis cviku č. 2 u zk. ZOP, avšak bez vodítka.

2. SEDNI - LEHNI - VSTAŇ VE SKUPINĚ (10 bodů) viz. popis cviku č. 4 u zk. ZOP, provádí se však bez vodítka.

3. ODLOŽENÍ ZA POCHODU V LEŽE ve skupině (10 bodů) Povel: "K noze" - tlesknutí dlani levé ruku na levé stehno

"Lehni" - mávnutí levou rukou nad hlavou a trupem psa zepředu dozadu "Sedni" - lehký úder levou rukou na levé stehno

Celá skupina vyjde na pokyn rozhodčího daným směrem, všichni psi jdou neupoutáni u nohy svého psovoda. Na další pokyn psovodi povelem "Lehni" odloží své psy a pokračují v chůzi asi dalších 20 kroků. Na pokyn rozhodčího se zastaví a otočí čelem ke psu. Na další pokyn se vrátí ke psu, který musí ležet až do doby, kdy ho psovod na pokyn rozhodčího posadí.
Pes musí ulehnout ihned po povelu, měl by ležet rovně, ne na boku.Psovod se při pokládání psa nesmí zastavovat, zpomalovat, otáčet se ani jinak ovlivňovat psa. Pes nesmí místo opustit ani měnit polohu, jinak je cvik anulován.

4. CHŮZE PO NEPŘÍJEMNÉM MATERIÁLU ve skupině (10 bodů) viz, popis tohoto cviku ve zk. ZOP. Psovodi však postupují po určené trase za sebou ve skupině a zastavuji se jednotlivě na pokyn rozhodčího.

5. LHOSTEJNOST K NÁRAZOVÉMU ZVUKU (10 bodů) Tento cvik má prokázat ovladatelnost psa při hluku, se kterým se pes můře běžně setkávat. Nedoporučuje se používat zvuk podobný střelbě. Naopak jako vhodné je možno doporučit např.bouchání železem do dřevěné desky, nebo do plechu, řinčení plechovek, velmi hlasitá hudba apod.
Je na rozhodčím, aby zvážil, zda je zvuk připravený pořadatelem vyhovující.
Tento cvik se provádí zásadně jako poslední, aby nemohl negativně ovlivnit práci psů v průběhu zkoušky.
Celá skupina nastoupí na určené místo. Psi jsou na prověšeném vodítku a přirozeně stojí u svého psovoda. Na pokyn rozhodčího pořadatel vyrobí potřebný zvuk a případně ho několikrát zopakuje.
Psovodi nesmí psy ovlivňovat, mohou je pouze slovně chválit, Psi by měli klidně bez strachu stát, neměli by se lekat.


Převzato z: http://www.cz-pes.cz/zkusebni-rad-zop-zup.php

navigace: Úvodní strana > O vižlách, zkouškách atd. > Zkouška pracovní upotřebitelnosti I. stupně - ZPU 1
Tady je Barnabášovo
Menu
Z fotogalerie
Aktuality

Ohař v lázních - Barny a Mariánské Lázně

Vloženo: 5.4.2011

Páníčkové vyrazili do lázní, a tak jsme si řekl, že vyrazím s nimi a taky se trošku zrelaxuju...

více…

První jarní dny a výlet na Křivoklát

Vloženo: 5.4.2011

Udělalo se nám hzeky, a tak mě páníčkové vzali na první jarní výlet - do lesů kolem Křivoklátu. Byla ještě zima jako blázen, ale mně to nevadilo. Běhal jsme jako blázen z kopce do kopce, jezdil v listí a na závěr si užil i obídek/večeři v restauraci. Byl to sice jen jednodenní výlet, ale o to vydatnější :-)

více…

Zobrazit všechny aktuality

Oblíbené

TADY NAJDETE VŠECHNY MOJE FOTKY

www.vizlak.rajce.idnes.cz/

 

KAMARÁDI

www.sofi.ohari.eu  Moje vižlácká sestřička Sofinka

www.izzy.ohari.eu  Kamarád Izzy z  Prahy alias z Panských lesů

www.barnabas.websnadno.cz Kamarád Choďák, se kterým chodím ven

 

MÍSTA, ODKUD MÁM MŇAMKY A HRAČKY

www.holisticshop.cz/obchod/

www.promazliky.cz

www.spokojenypes.cz

a samo taky od mojí babičky:-) HAF!


NEJLEPŠÍ VÍŽLÍ VIDEO NA SVĚTĚ

aneb jak vižla loví

http://www.youtube.com/watch?v=v-iP27MNyCc&feature=related

 

MÍSTO, KDE POMÁHAJÍ ZTRACENÝM A NECHTĚNÝM LOVECKÝM PSŮM NAJÍT DOMOV

http://www.lovecky-pes.estranky.cz

 

STRÁNKY VĚNOVANÉ NÁM OHAŘŮM (i jiným plemenům)

http://www.ohar.cz Klub chovatelů hrubosrstých a maďarských ohařů ČR

http://www.cmku.cz  Českomoravská Kynoloická Unie

http://www.kynologie.cz Český kynologický svaz

http://www.ohari.eu Portál nejen pro chovatele ohařů

 

Anketa

Jak se vám u nás líbí?

96% (27)
4% (1)
0% (0)
Počet hlasujících: 28
Archiv »
 
Ohaři.eu

Copyright © 2008-2024 Web From Pixels group
design by BORI